Red Formación

Estructura de Formación de GaliciaPRESENTACIÓN

Estadística:COMPETENCIASAULAS VIRTUAIS:

CFR CORUÑA

http://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual2/

PROGRAMA EDUCATIVA EUROPEO


Publish at Calameo


Plataformas de apoio ás TIC:
2.1. eTwinning. Plataforma específica para profesorado dos países participantes destinada
ao desenvolvemento de proxectos e irmandades entre centros escolares utilizando as
novas tecnoloxías. A través dela pódese acceder a ferramentas en liña e a unha
comunidade de educadores de toda Europa. 

2.2. EPALE é a plataforma para os profesionais da educación de adultos en Europa. É un
lugar de encontro, de intercambio de ideas e materiais en apoio da práctica profesional