Aplicación das TIC na Innovación Educativa

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/innovacion

Red de Formación Permanente do Profesorado

Diferentes modalidades: formación presencial, formación en red y formación en el propio centro educativo..

Planes de Innovación

Dirigida a fomentar la innovación educativa en los centros a través de programas educativos que deserrollan las competencias claves.

Edixgal

Implantación do libro dixital nos centros educativos

Redes innovadoras en los centros educativos

Innovación educativa como una actitud profesional imprescindible para responder a las exigencias formativas de la sociedad red

Storify


Innovación Educativa Colegio H. Cristo Rey

http://hcrey.org/innovacion-educativa/

Procomún: Red de Recursos Educativos Abiertos

El Plan de Cultura Digital en la Escuela del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contempla en una de sus líneas de trabajo el desarrollo del Espacio Procomún Educativo como un servicio semántico para toda la Comunidad Educativa. Está concebido como el nodo nuclear de una red inteligente, social y distribuida, que se enmarca en un ecosistema educativo en construcción. A través de sus propiedades semánticas, puede conectarse con comunidades educativas de espacios ya existentes en la Linked Open Data Cloud.
Procomún facilita el acceso al repositorio de recursos digitales educativos abiertos (REA) del Ministerio y las Comunidades Autónomas, en el que se reúne material didáctico catalogado de forma estandarizada a través de metadatos (LOM-ES), coherente con el currículo de enseñanzas anteriores a la Universidad (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) y preparado para ser utilizado directamente en el aula o bien para ser modificado y adaptado a diferentes contextos o necesidades. Los formatos de descarga de los objetos educativos favorecen la integración en plataformas LMS (Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje).
Procomún incorpora además una Red Social Profesional en la que los miembros disponen de espacio personal y de espacios sociales para crear, valorar y difundir experiencias y contenidos educativos. La Red está integrada en la estructura de Procomún, vinculando estrechamente usuarios y recursos educativos mediante un sistema de etiquetado social, votaciones, contextos educativos, recomendaciones de uso y comunidades de aprendizaje entre pares que estimulan el intercambio de impresiones y propuestas sobre usos educativos y aprendizaje.

Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019

Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2018/2019.
  • O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Portal Educativo.

Contrato-Programa


EDUlingüe. Estratexia de Linguas Estranxeiras 2020


Edudixital 2020


Programas e plans da consellería


Espazo Maker

Os contratos-programa chegan a 572 centros educativos, un 21% máis ca o curso pasado

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar a resolución definitiva dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/19. Serán en total 572 centros os que desenvolvan 1.623 accións nalgunha das 7 liñas de actuación dos contratos-programas.
O número de centros implicados increméntase deste xeito nun 21% fronte aos 473 participantes o curso pasado nesta acción. Aínda así, a Consellería atenderá todas as demandas de profesorado externo adicional para desenvolver estas iniciativas, contratando 295 profesores e profesoras. No referido aos docentes dos propios centros que se implican no desenvolvemento destas accións, serán 374 en toda Galicia.
Segundo as estimacións, os contratos-programa chegarán este curso académico a 351.817 alumnas e alumnos. Canto ao investimento, a Consellería destinou a estes contratos-programa un total de 5.742.683,5 €. A resolución definitiva pode consultarse no portal educativo da Xunta de Galicia.

Liñas de actuación

A través de sete liñas de traballo concretas os contratos-programa inciden en ámbitos de actuación como a identificación de dificultades de aprendizaxe e articulación de respostas axeitadas, o fomento dun bo clima na aula e no centro que favoreza o proceso de ensino e aprendizaxe, a atención educativa aos colectivos vulnerables, a adquisición de competencias clave, o fomento da igualdade e a coeducación, a participación das familias ou a mellora da xestión dos centros, entre outros.
A primeira liña, de Reforzo, orientación e apoio (PROA), busca mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias.
Pola súa banda, a liña 2 céntrase nas accións para a Mellora das competencias clave, en especial da matemática. O desenvolvemento desta actuación incluirá sempre o reforzo desta competencia, podendo incluír tamén actuacións para a mellora da comunicación lingüística e/ou competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
A liña 3, de Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros, inclúe todas aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa; mentres que a liña 4 se centra na prevención do abandono educativo temperán e do absentismo escolar.
A quinta liña está orientada a mellorar o nivel de coñecementos do alumnado para acadar a excelencia. Trátase dunha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado. Pola súa banda, a sexta liña está conformada por un conxunto de medidas ou actividades destinadas a mellorar a xestión dos centros educativos a partir da reflexión e a toma de decisións baseadas na avaliación dos procedementos que se desenvolven neles.
Finalmente, a sétima liña de actuación ten por obxectivo o reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e FP Básica como modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. O desenvolvemento desta actuación supón a creación de grupos de reforzo da competencia matemática, da competencia en comunicación lingüística e/ou das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. En todo caso, priorizarase a competencia matemática.

STEMLAB Galicia


BACHARELATO DE EXCELENCIA


SEMANASTEM + STEMWEEK


ROBOTICA EN PRIMARIA +CLUB DE CIENCIA + ESPAZOS MAKER


Currículo Educación Secundaria