Aplicación das TIC na Innovación Educativa

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/innovacion

Red de Formación Permanente do Profesorado

Diferentes modalidades: formación presencial, formación en red y formación en el propio centro educativo..

Planes de Innovación

Dirigida a fomentar la innovación educativa en los centros a través de programas educativos que deserrollan las competencias claves.

Edixgal

Implantación do libro dixital nos centros educativos

Redes innovadoras en los centros educativos

Innovación educativa como una actitud profesional imprescindible para responder a las exigencias formativas de la sociedad red

EDLIM

O LIM (siglas de Libro Interactivo Multimedia) é un libro en formato dixital, creado a partir dunha ferramenta de autor (EDILIM), que podemos publicar como unha páxina web en internet  de modo que os alumnos poden visualizalo co navegador.

Cada libro pode ter moitas páxinas, nas que se combinan diferentes contidos teóricos e actividades podendo inserir fácilmente nelas  textos e arquivos multimedia (imaxe, flash, vídeo e audio).

Esta aplicación gratuita foi creada por Fran Macías e está dispoñible en 12 idiomas para a súa descarga na páxina de EDLIM.

En cada libro, pódense crear o número de páxinas que se desexe, cada unha cunha actividade, que poden ser desde unha sopa de letras, un quebracabezas, até completar frases, preguntas con respostas múltiples, páxinas que mostran só información (con texto e imaxes). Tamén se poden incluír menús e ligazóns a distintas páxinas do libro. Hai máis de 30 persoais de páxinas distintas.

LIM non necesita instalación, pois inclúe todos os arquivos necesarios no cartafol descargado, ao facer clic no arquivo edlim.exe arrincamos o programa.
Exemplos de Webs  EDLIM
http://actividadeslim.blogspot.com/
http://limsantopaiodeabaixo.blogspot.com/
http://centros.edu.xunta.es/ceipopineirino/proxecto/skins.htm
Edlim 01 - Introdución a Edlim
Exemplos de Actividades - 51 Tipos
http://chiscos.net/almacen/lim/vista4/vista4.html
http://www.interpeques2.com/lim/desarrollo-jea/menu.htm

Minititorial ferramentas tic, EDLIM
Video 1
EDLIM
Video 2CONSIDERACIÓNS PREVIAS

 • LIM precisa para o seu correcto funcionamento do complemento (ou plug-in) de Flash. (Se non dispós do control flash player no teu ordenador, visita www.adobe.com/es/products/flashplayer/ )
 • Para crear LIMs temos a ferramenta EdiLim (editor de LIM). LIM e EdiLim son de uso e distribución libre, sempre que se respecte a súa gratuidade e autoría.
 • As páxinas do noso libro interactivo multimedia, poderán conter diferentes recursos, aínda que non todos os formatos de arquivo son soportados:
 1. IMAXES: en formato .jpg, .png ou .gif (nestes dous últimos formatos podemos definir un fondo transparente para a imaxe).
 2. SONS: So admitirá sons en .mp3
 3. ANIMACIÓNS: en formato .swf
 4. VIDEOS: Poden ser do tipo .flv ou .mp4 (códec H.264)
 5. TEXTOS: en formato .txt (se está en Word gárdao como "Texto sen formato"), .htm ou .html
______________________________________________

Descargar carpeta: SISTEMA SOLAR.ZIP para realizar actividades en EDLIM
http://dl.dropbox.com/u/27261558/sistemasolar.zip
____________________________________________________
DESCARGAR carpeta Animais.zip para realizar actividades en EDLIM
http://dl.dropbox.com/u/27261558/animais.zip
____________________________________________________
10 PASOS PARA TRABALLAR EDLIM: TITORIAL

frameborder="0">


Manuais elaborados por MARTÍN PARDIÑAS FONDO abalar.cee@edu.xunta.es ASESORÍA ABALAR ZONA CEE Sede: CFR Vimianzo

Manuais elaborados por MARTÍN PARDIÑAS FONDO
abalar.cee@edu.xunta.es
ASESORÍA ABALAR ZONA CEE
 Sede: CFR VimianzoE-Dixgal

Las aulas gallegas estrenan 5.400 ordenadores

Se dotarán de libros electrónicos a aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 267 centros

Las aulas gallegas contarán este año con 5.400 nuevos ordenadores portátiles de la firma HP para completar y modernizar el programa E-Dixgal, que supone dotar de libros electrónicos a las aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 267 centros educativos de la comunidad. 

Esto implica que hay unos 18.000 alumnos que carecen de libros de texto en papel y acceden a la información a través de los ordenadores portátiles, que pueden llevar a casa.Para el curso que ahora empieza se han sumado nada menos que 114 nuevos centros (tanto públicos como concertados), un 70 % más que el año pasado. Según los datos de la Consellería de Educación, del total de centros, 108 son de la provincia de Pontevedra (41 nuevos en este curso que ahora empieza), 91 de la de A Coruña (38 nuevos), 49 de Lugo (29 nuevos) y 19 de Ourense (11 nuevos). Los centros adscritos por primera vez ofrecen primaria (66 de ellos), secundaria (41) y ambas etapas se dan en 11 centros.

Los equipos de HP, que ya empezaron a repartirse el año pasado, disponen de un procesador de última generación de alto rendimiento, que permite utilizar los programas, contenidos digitales y herramientas más avanzadas. Además, están dotados de una pantalla táctil para ser utilizados como tableta, y un lápiz apuntador de gran utilidad en la dinámica de la educación con soporte digital. La empresa viguesa Sivsa se encarga de la distribución y mantenimiento de los 5.400 ordenadores nuevos. 

La Xunta comenzó a llevar ordenadores a las aulas en el curso 2011/12, aunque E-Dixgal (primaria y secundaria) surgió en el 14/15 y fue el curso pasado cuando el programa dio un salto en calidad y cantidad.

Contrato Programa.

Os centros docentes, para lograr a equidade e a excelencia na educación, deben desenvolver as capacidades de todo o alumnado conforme as súas posibilidades e circunstancias e, para iso, teñen que organizarse de xeito diferenciado, planificando os seus recursos e desenvolvendo as actuacións necesarias para o logro duns obxectivos concretos nun período de tempo determinado.
A convocatoria 2017/18 de contratos-programa pretende adaptar as diferentes liñas de traballo ás novidades introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, e pretende potenciar de forma prioritaria o desenvolvemento das competencias clave, especialmente a competencia matemática, así como a mellora da convivencia nos centros, a prevención das desigualdades entre mulleres e homes, a prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, e o logro da excelencia educativa. O fin último é lograr unha educación de calidade para todo o alumnado, desenvolver ao máximo posible as súas potencialidades e, en definitiva, contribuír á mellora da calidade do sistema educativo de Galicia. E con esa finalidade incorpórase a esta convocatoria unha nova actuación dirixida a mellorar o rendemento académico do alumnado de 3º e 4º de ESO e  de formación profesional básica, preferentemente na competencia matemática e, así mesmo, na competencia lingüística e nas competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Preténdese, en resumo, que os centros docentes analicen, por unha banda, as súas fortalezas e debilidades e propoñan medidas específicas de actuación e, por outra, que a Administración educativa proporcione os recursos necesarios para o desenvolvemento de proxectos realistas nos que participe a comunidade educativa e as institucións do contorno.
Esta iniciativa consta de 7 actuacións:
1. Reforzo, orientación e apoio (PROA).
2. Mellora das competencias clave.
3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.
4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.
5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.
6. Mellora da calidade na xestión dos centros.
7. Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. NOVA ACTUACIÓN


Vídeo: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/video/2018/02/26/ccf5a6fb08aa224166e246ffa6eab882.mp4

Presentación de Santiago Sobrino Josenje


Symbalo de Igualdade de Xénero

Contrato Programa edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24316

Contratos programa
Lun, 26/02/2018 - 11:04

Tema


  Publicadas las modificaciones del RD 276/2007 de Ingreso y Acceso a cuerpos Docentes.

  NOVEDADES
  Se incrementa la valoración de la fase de concurso con respecto a la normativa vigente. La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, será de un 60% para la fase de oposición (antes era 66,66%) y de un 40% para la fase de concurso (antes era 33,33).
   
   

  Se amplía el número de temas a elegir para el desarrollo por escrito de un tema:
  En aquellas especialidades que tengan un número no superior a veinticinco temas, deberá elegirse entre tres temas (hasta ahora se elegía entre dos).
  En aquellas especialidades que tengan un número superior a veinticinco temas e inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro temas (hasta ahora se elegía entre tres).
  En aquellas especialidades que tengan número superior a cincuenta temas, deberá elegirse entre cinco temas (hasta ahora se elegía entre cuatro).
  Se modifica el valor de la puntuación asignada a la experiencia docente previa, quedando así:
  Experiencia previa: Máximo siete puntos (hasta ahora el máximo era cinco puntos).
  Formación académica: Máximo cinco puntos (se mantiene la misma puntuación).
  Otros méritos: Máximo dos puntos (se mantiene la misma puntuación).
  Se amplía el número de años a valorar para el cómputo de la experiencia docente previa de los aspirantes, para la que se tendrá en cuenta un máximo de diez años (hasta ahora el máximo era de cinco años), cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los apartados señalados a continuación conforme a los siguientes criterios:
  Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos: 0,700 puntos.
  Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que opta el aspirante, en centros públicos: 0,350 puntos.
  Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,150 puntos.
  Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,100 puntos.

  Buscador de centros

  Xornada de Escola a Debate
  2ª Sesión - Charla de David, Rubén y Juan

  ERASMUS+ para centros educativos escolares

  Erasmus+ facilita la participación de todos los centros educativos que deseen iniciarse o avanzar en su internacionalización.
  Para la convocatoria de 2018, las fechas límites para la presentación de solicitudes son:
  - 1 de febrero de 2018 para la Acción clave 1.
  - 21 de marzo de 2018 para la Acción clave 2.
  Para más información: http://www.sepie.es/

  Conversor online gratuito

  Convierte archivos como imágenes, vídeos, documentos, audio y muchos otros formatos con esteconversor rápido, gratuito y online.

  https://www.online-convert.com/es#


  Como descargar videos de youtube agregando ss antes de youtube  Utilidades

  • Para subir colección de imágenes

  Kizoa


  Picturetrail  Screenr  Smilebox

  • Para subir presentaciones


  Slideshare  Calameo


  Reel


  Issuu

  • Para subir sonidos y audios


  Audio Boom


  ivoox


  box


  goear


  Chrome Web Store - Google


  Chrome Web Store es un espacio online donde puedes obtener una gran variedad de extensiones, aplicaciones y temas diseñados para el navegador Google Chrome. Chrome Web Store permite explorar y probar aplicaciones de una forma muy sencilla, ya que muestra cada elemento en su propia página de detalles, donde se pueden consultar opiniones y dejar puntuaciones.

  Buscadores de imaxes
  Google Avanzado Imágenes
  Banco de imaxes do ITE:
  http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
  CC Search
  http://search.creativecommons.org/?lang=es
  Banco de imaxes gratuito
  Openclipart:
  Colección de imaxes libres e gratuitas.  http://www.openclipart.org/collections
  Clker:
  Para descargar imaxes vectoriais.  http://www.clker.com
  Flickr:
  Buscador de imaxes de outros usuarios.  http://www.flickr.com/  (tamén permite filtrat por licenza).
  Picasa:
  Outro buscador de imaxes.  http://picasa.google.com
  Panoramio:
  Un buscador de imaxes, fundamentalmente de lugares.  http://www.panoramio.com/
  Con máis de 15 millóns de imaxes.  http://www.shutterstock.com/
  Banco de imaxes gratuito:
   (de case 500.000 imaxes). http://www.imagenes-gratis.net/
  http://www.dreamstime.com/free-photos
  Sclera (para descargar pictogramas)
  http://www.sclera.be/index.php?page=download&id=1
  ARASAAC
  Para descargar pictogramas en cor, en branco e negro ou fotografías.
  http://www.catedu.es/arasaac/
  Se poñemos entre comiñas un texto buscamos páxinas onde aparece ese texto, non as palabras soltas.
  Se entramos en “opciones avanzadas” podemos filtrar por licenza e atopar imaxes ou recursos libres para utilizar con tranquilidade nos nosos traballos.
  Galipedia: 
  Buscadores de información
  Google
  Google Avanzado
  Unha enciclopedia libre en internet feita por internautas. En galego. Contén máis de 70.000
  artigos. Permítenos exportar os artigos como .pdf ou “crear un libro”.
  Wikipedia:
  A versión en castelán conta con máis de 754.000 artigos.
  DESCARGAR IMAXES
  Buscadores de sons
  Goear:
  Buscador para atopar e escoitar temas musicais de internet.
  Goear Download:
  Para descargar algún dos temas de Goear:  http://www.videofindr.net/goear/
  Findsounds:
  Para atopar e descargar sons. Ten buscador pero é máis sinxelo vendo os exemplos
  clasificados por temas e en castelán.  http://www.findsounds.com/typesSpanish.html

  Buscadores de videos
  Youtube:
  Para atopar e ver videos:  http://www.youtube.com/
  Keepvid:
  Se queremos descargar os videos de youtube.  http://keepvid.com/

  Buscadores de animacións
  Animacións flash:
  Banco de recursos de Educarex :
  Moitos deles en flash.  http://recursos.educarex.e http://recursos.educarex.es/

  Derechos de autor. Protocolos

  Xa temos dispoñible o protocolo de protección de datos que elaborou a Consellería de Educación para os centros educativos , http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
  Algúns aspectos destacables:
   3.1.3 Ficheiros de datos de carácter persoal ...
  "Os centros públicos educativos dependentes da Consellería non deben proceder á creación de novos ficheiros de datos de carácter persoal, xa que os datos que tratan xa se inclúen nos ficheiros de titularidade da Consellería."
   4.2.1 Uso de imaxes en páxinas web ou blogues dos centros.
  (aínda que no título fai mención ás imaxes , o texto seguinte tamén recolle o procedemento con outros datos persoais)
  "Debe terse en conta neste senso que dende os centros debe promoverse sempre a utilización de contornas seguras ou áreas privadas, non resultando recomendable a utilización de plataformas ou ferramentas externas en nube no ámbito educativo.
  En todo caso, aínda sen ser recomendable, de decidir utilizarse algunha ferramenta externa, deben cumprirse uns requisitos básicos e contar co consentimento informado dos afectados.
  Cómpre poñer de manifesto que, no caso de tratamentos de datos realizados por empresas nas que existe a posibilidade de que se produza unha transferencia internacional de datos, as persoas afectadas deberán ser informadas e consentir expresamente, tanto o tratamento dos datos como a transferencia internacional de datos. Ademais, debe darse a opción de que se utilice este servizo ou non libremente, é dicir, non debe ser obrigatoria a utilización da dita ferramenta"
  7.4 Modelo de autorización para o uso de imaxes polo centro educativo.
  O protocolo inclúe dous exemplos de documentos de autorización para tratamento de imaxes ( un para familia ou representante legal no caso de alumnado menor de 14, e outro para o alumnado maior de 14 anos), pero é necesario lembrar que a gravación de voz ten a mesma consideración que a imaxe.

  "Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería ... (indicar os servizos utilizados), e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. (Esta cláusula incluiríase nos supostos de prestadores de servizos virtuais como poden ser redes sociais, servizos de aloxamento e distribución de audiovisuais, servizos, por exemplo, de google, correos electrónicos non corporativos, etc...). "


  Licencias Creative Commons  combinaciones_derechos

  Cómo citar contenido web con licencias Creative commons  Cómo crear y usar las licencias Creative Commons

  Pasos para innovar en el aula  Lomce paso a paso

  Guía da Lomce

  Xornadas


  SESIÓN 3 (Lenguas) - Martes 20 febrero de 19:00h a 21:00h

  La sesión del  martes 20 de febrero la trasladamos como actividad de innovación educativa a una mesa de debate que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Uned. "Iniciativas a prol da Coeducación".
   Tendremos que contestar a la tarea que aparecerá en moodle sobre lo que te ha parecido dicha ponencia.