Aplicación das TIC na Innovación Educativa

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/innovacion

Red de Formación Permanente do Profesorado

Diferentes modalidades: formación presencial, formación en red y formación en el propio centro educativo..

Planes de Innovación

Dirigida a fomentar la innovación educativa en los centros a través de programas educativos que deserrollan las competencias claves.

Edixgal

Implantación do libro dixital nos centros educativos

Redes innovadoras en los centros educativos

Innovación educativa como una actitud profesional imprescindible para responder a las exigencias formativas de la sociedad red

Contrato Programa.

Os centros docentes, para lograr a equidade e a excelencia na educación, deben desenvolver as capacidades de todo o alumnado conforme as súas posibilidades e circunstancias e, para iso, teñen que organizarse de xeito diferenciado, planificando os seus recursos e desenvolvendo as actuacións necesarias para o logro duns obxectivos concretos nun período de tempo determinado.
A convocatoria 2017/18 de contratos-programa pretende adaptar as diferentes liñas de traballo ás novidades introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, e pretende potenciar de forma prioritaria o desenvolvemento das competencias clave, especialmente a competencia matemática, así como a mellora da convivencia nos centros, a prevención das desigualdades entre mulleres e homes, a prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, e o logro da excelencia educativa. O fin último é lograr unha educación de calidade para todo o alumnado, desenvolver ao máximo posible as súas potencialidades e, en definitiva, contribuír á mellora da calidade do sistema educativo de Galicia. E con esa finalidade incorpórase a esta convocatoria unha nova actuación dirixida a mellorar o rendemento académico do alumnado de 3º e 4º de ESO e  de formación profesional básica, preferentemente na competencia matemática e, así mesmo, na competencia lingüística e nas competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Preténdese, en resumo, que os centros docentes analicen, por unha banda, as súas fortalezas e debilidades e propoñan medidas específicas de actuación e, por outra, que a Administración educativa proporcione os recursos necesarios para o desenvolvemento de proxectos realistas nos que participe a comunidade educativa e as institucións do contorno.
Esta iniciativa consta de 7 actuacións:
1. Reforzo, orientación e apoio (PROA).
2. Mellora das competencias clave.
3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.
4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.
5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.
6. Mellora da calidade na xestión dos centros.
7. Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. NOVA ACTUACIÓN


Vídeo: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/video/2018/02/26/ccf5a6fb08aa224166e246ffa6eab882.mp4

Presentación de Santiago Sobrino Josenje


Symbalo de Igualdade de Xénero

Contrato Programa edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24316

Contratos programa
Lun, 26/02/2018 - 11:04

Tema